F3300自动清洗网式过滤器(电力驱动-刷式)

F3300自动清洗网式过滤器(电力驱动-刷式)特征

是含有大量污物(最多50ppm)水体的主要过滤器

F3300自动清洗网式过滤器(电力驱动-刷式)高效且能自净 电动的吸嘴在持续的直线移动时能自动清洗烧结滤网 F3300自动清洗网式过滤器(电力驱动-刷式)过滤器的清洗是由预定的压力差或计时器设定的时间开动的。该过滤器非常高效,在清洗的时候继续运行,用水量也很小。

F3300自动清洗网式过滤器(电力驱动-刷式)是含有大量污物(最多50ppm)水体的主要过滤器,如河水,湖水,井水和其他可循环水源

主要规格
最大操作压力 1,0 巴
最大压力 10,0 巴
最小清洗压力 8,0 巴

 

产品信息
烧结滤网
过滤网选择 200, 400 微米
入口/出口尺寸(英尺) 入口/出口尺寸(毫米) 接头类型 过滤网精度(微米) 控制器类型
4 100 英制法兰接口 200, 400 交流电 380伏x3 50赫兹
4 100 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 220伏x3 60赫兹
4 100 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 380伏x3 50赫兹
4 100 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 440伏x3 60赫兹
6 150 英制法兰接口 200, 400 交流电 380伏x3 50赫兹
6 150 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 220伏x3 60赫兹
6 150 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 380伏x3 50赫兹
6 150 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 440伏x3 60赫兹
8 200 英制法兰接口 200, 400 交流电 380伏x3 50赫兹
8 200 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 220伏x3 60赫兹
8 200 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 380伏x3 50赫兹
8 200 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 440伏x3 60赫兹
10 250 英制法兰接口 200, 400 交流电 380伏x3 50赫兹
10 250 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 220伏x3 60赫兹
10 250 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 380伏x3 50赫兹
10 250 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 440伏x3 60赫兹
12 300 英制法兰接口 200, 400 交流电 380伏x3 50赫兹
12 300 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 220伏x3 60赫兹
12 300 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 380伏x3 50赫兹
12 300 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 440伏x3 60赫兹
14 350 英制法兰接口 200, 400 交流电 380伏x3 50赫兹
14 350 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 220伏x3 60赫兹
14 350 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 380伏x3 50赫兹
14 350 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 440伏x3 60赫兹
主规格
最大操作压力 2,0 巴
最大压力 10,0 巴
最小清洗压力 8,0 巴

 

产品信息
烧结滤网
过滤网选择 100, 130, 200 微米
入口/出口尺寸(英尺) 入口/出口尺寸(毫米) 接头类型 过滤网精度(微米) 控制器类型
2 50 英制螺纹接口 100, 130, 200 交流电 1×110伏 60赫兹
3 80 英制法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
3 80 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×110伏 60赫兹
3 80 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
4 100 英制法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
4 100 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×110伏 60赫兹
4 100 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
6 150 英制法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
6 150 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×110伏 60赫兹
6 150 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
8 200 英制法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
8 200 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×110伏 60赫兹
8 200 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
8(6) 200 x 150 英制法兰接口 100 交流电 1×230伏 50赫兹
10 250 英制法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
10 250 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×110伏 60赫兹
10 250 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
12 300 英制法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
12 300 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×110伏 60赫兹
12 300 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
14 350 英制法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
14 350 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×110伏 60赫兹
14 350 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
14 350 ISO-16法兰接口 200, 400 交流电 1×230伏 50赫兹
入口/出口尺寸(英尺) 入口/出口尺寸(毫米) 接头类型 过滤网精度(微米) 控制器类型
12 300 英制法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
12 300 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×110伏 60赫兹
12 300 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
14 350 英制法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
14 350 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×110伏 60赫兹
14 350 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
16 400 英制法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
16 400 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×110伏 60赫兹
16 400 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
18 450 英制法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
18 450 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×110伏 60赫兹
18 450 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
20 500 英制法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹
20 500 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×110伏 60赫兹
20 500 ISO-16法兰接口 100, 130, 200 交流电 1×230伏 50赫兹

 

产品水头损失图表(巴)-50-150毫米 平行型

入口/出口尺寸(英尺)           流速 立方米/小时
15 20 25 50 75 100 125 150 200 250 300 350 400
          水头损失(巴)
2 0,09 0,16 0,25 1,00
3 0,05 0,21 0,46 0,83
4 0,07 0,16 0,28 0,44 0,64 1,13
6 0,06 0,09 0,12 0,22 0,35 0,50 0,68 0,89

产品水头损失图表(巴)-200-350毫米 平行型

入口/出口尺寸(英尺)           流速 立方米/小时
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800 2000
          水头损失(巴)
8 0,08 0,17 0,3 0,47 0,68 0,92 1,2
10 0,07 0,13 0,21 0,3 0,4 0,53 0,67 0,83 1,19
12 0,07 0,11 0,15 0,21 0,27 0,34 0,42 0,61 0,95
14 0,06 0,09 0,12 0,15 0,19 0,24 0,35 0,54 0,78 0,96

产品水头损失图表(巴)-300-400毫米 平行加大型

入口           流速 立方米/小时
400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800 2000 2300 2500
(英寸)
          水头损失(巴)
12 L 0,07 0,11 0,15 0,21 0,27 0,34 0,42 0,61 0,95
14 L 0,06 0,09 0,12 0,15 0,19 0,24 0,35 0,54 0,78 0,96
16 L 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,21 0,33 0,48 0,59 0,78 0,92

产品水头损失图表(巴)-450-500毫米 平行加大型

入口           流速 立方米/小时
800 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3500 4000 4250
(英寸)
          水头损失(巴)
18 L 0,06 0,09 0,14 0,20 0,28 0,36 0,46 0,56 0,68 0,81 1,10
20 L 0,06 0,09 0,12 0,17 0,22 0,28 0,34 0,42 0,50 0,68 0,88 1,00