Hydrodrip豪杰滴普滴灌带

豪杰滴普滴灌带特点

  • 把滴头焊接在管道内壁的扁平式滴灌带
  • 紊流流道减少了堵塞
  • 可根据需要确定滴头间距
  • 可用于蔬菜、单季大田作物和温室灌溉

豪杰滴普滴灌带对季节性行播作物,大田作物和温室来说是经济的选择。

高效紊流流道设计,豪杰滴普滴灌带最大限度地降低了堵塞的可能性。

作为内镶片式滴头的扁平滴管带,无论人工或机械铺设和回收都非常简单、方便。

豪杰滴普滴灌带有各种直径和壁厚可供选择。

应用

蔬菜、单季大田作物和温室灌溉

直径 16, 22 毫米
壁厚 10, 15, 18 (仅限16毫米), 25 密尔
滴头间距 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100 厘米
流量 1,20 – 2,10 升/小时
操作压力 1,0 巴
直径/密尔 千克
16/10 2000 29
16/15 1300 25
16/18 1500 32
16/25 800 25
22/10 1500 27
22/15 1000 25
22/25 700 31
直径 流速 壁厚 内部直径 Max Pressure 卷长度
(毫米) (升/小时) (密尔) (毫米) (毫米) (巴) (米)
16 0.8, 1.2
1.6, 2.1
10 0.25 16.4 1.30 2200
0.8, 1.2
1.6, 2.1
12 0.30 16.4 1.80 1600
0.8, 1.2
1.6, 2.1
15 0.38 16.4 2.20 1300
0.8, 1.2
1.65, 2.1
18 0.45 15.2 2.20 1500
1.3, 1.7, 2.2 25 0.60 15.2 2.50 800
22 0.8, 1.2
1.6, 2.1
10 0.25 22.2 1.00 1500
0.8, 1.2
1.6, 2.1
12 0.30 22.2 1.40 1200
0.8, 1.2
1.6, 2.1
15 0.38 22.2 1.80 1000
0.8, 1.2
1.65, 2.1
18 0.45 22.2 2.00 900
1.3, 1.7, 2.2 25 0.60 22.2 2.50 700
25 0.8, 1.2
1.6, 2.1
15 0.38 25.0 1.40 900
0.8, 1.2
1.65, 2.15
25 0.60 25.0 2.00 450

 

 

 

 

流速 直径/壁厚

内径

滴头间距(厘米)
(升/小时)** (毫米/密尔) (毫米) 20 30 33 40 50
0.8 16/10-16/15 16.4 168 225 241 275 321
16/18 15.2 154 207 221 252 294
22/10-22/15 22.2 303 404 431 492 571
1.2 16/10-16/15 16.4 135 181 193 221 258
16/18 15.2 123 164 176 201 234
22/10-22/12 22.2 238 316 338 385 448
22/15 22.2 240 319 341 389 452
1.65 16/10-16/15 16.4 113 151 162 185 216
16/18 15.2 99 132 142 162 189
22/10-22/12 22.2 199 265 283 322 375
22/15 22.2 201 268 286 326 379
2.1 16/10-16/15 16.4 84 112 120 137 160
16/18 15.2 84 112 120 137 160
22/10-22/12 22.2 153 208 223 256 300
22/15 22.2 166 221 237 270 314

* 滴灌带进口压力:1.0-1.2巴,随壁厚不同而有所变化。

** 标示流量为18密尔壁厚滴灌带的流量。

流量随壁厚不同而有所变化。